Är skola myndighet

 • är skola myndighet


 • Skolans organisation och styrning

  Myndighetsutövning innebär att någon har statens uppdrag att bestämma över enskilda medborgare. Det kan innebära att en myndighet beslutar om att en medborgare ska få en viss förmån eller rättighet, eller att hen har en viss skyldighet eller ska få ett straff. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilda eller beslut som är.

  Skolverket

  Du ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde. Du kan till exempel behöva ringa en annan myndighet för att få information så att du kan besvara en fråga. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vissa känsliga personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter inte kan föras över mellan myndigheterna hur som helst.

  Huvudman skola göteborg

  Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. Myndigheten informerar även om god fastighetsmäklarsed. Den som anser att en fastighetsmäklare bör meddelas en erinran, varning eller återkallelse av registreringen kan anmäla.

  Vem är huvudman för skolan

 • Om oss. Lyssna. Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola).
 • Vad är en myndighet

  Vägledning vid kamerabevakning. Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte. Läs rapporten (pdf, 2 MB) Senast uppdaterad: 12 december 2022. Kamerabevakning.

   Skollagen rektors ansvar

  Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. En personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ. Dataskyddsförordningen innehåller särskilda skyldigheter för de som behandlar.

  Kommunal skola myndighet

   Det är företaget som juridisk person som jämställs med myndighet i OSL. Ytterst är det styrelsens ansvar att till exempel ta ställning till frågor om utlämnande av handlingar, men på grund av skyndsamhetskravet delegeras detta i praktiken till VD, som i sin tur kan ges rätt att delegera befogenheten till någon annan.

 • Vem är huvudman för skolan
 • Vem är huvudman för förskolan

  Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Hoppa till innehåll På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök.