Skolverket följa och främja lärandet i förskoleklass

Kunskapskartläggning

Följa och främja lärande i förskoleklass – webbkurs. I den här webbkursen får du ökad kunskap om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och hur du kan använda de obligatoriska kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Kursen vänder sig främst till dig som undervisar i förskoleklass.


Vad gör man i förskoleklass

Undervisning i förskoleklass. Utbildningen inom hela skolväsendet ska främja en livslång lust att lära. Alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen.

Förskoleklass ålder

Statsbidrag för fortbildning av förskollärare Bidraget riktar sig till förskollärare i förskoleklass och syftar till att stärka förskollärares kompetens att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan. Förskoleklass.

Skolplikt förskoleklass

  Förskoleklassens position mellan förskola och grundskola i utbildningssystemet har studerats av flera forskare. De menar att förskoleklassen befinner sig i en brytningstid där en befintlig praktik möter ny policy och att förskoleklassen har haft en otydlig position i relation till övriga målstyrda skolformer.


Förskoleklass obligatorisk

Genom leken får barnen stärka sin sociala kompetens och sitt relationsskapande, bearbeta sina upplevelser och konflikter samt pröva gränser och regler. De får även möjlighet att utveckla fantasi och kreativitet, kommunikativ kompetens samt identitet och tillit till den egna förmågan.

Välkommen till Skolverkets inspirationsträff Följa

 • Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen. Barn får börja i förskoleklass tidigare än det år de fyller sex år, vilket innebär möjligheter till en flexibel.

 • Välkommen till Skolverkets inspirationsträff Följa

 • Följa och främja lärande i förskoleklass

  Kolla in vår nya webbkurs Följa och främja lärande i förskoleklass! Vi ger praktiska exempel på hur du kan arbeta med de obligatoriska.

 • skolverket följa och främja lärandet i förskoleklass


  1. Avhandlingens syfte är att bidra

  Välkommen till Skolverkets inspirationsträff Följa och främja lärande i förskoleklass. Du kommer att få Du kommer att få information om kompetensutveckling särskilt riktad till dig som undervisar i förskoleklass samt tillfälle.