Högsta domstolen skadestånd upphandling

Högsta domstolen har genom

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juli T HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 12 Stockholm Telefax - – E-post: len@ – PARTER Klagande.

› Senaste nytt.

 • HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen HovR Hovrätten KöpL Köplagen LOU Lag () om offentlig upphandling LUF Lag () om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster NOU Nämnden för offentlig upphandling Prop. Proposition SkL Skadeståndslag ().

 • Skadestånd · Anbudskostnader ·

  NJA s. Vid överprövning i ett mål om upphandling beslutades att upphandlingen skulle göras om. Ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har inte ansetts ha rätt till skadestånd vare sig för sina kostnader för att upprätta anbud eller för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet.

  Spinator har påstått att felet

  HÖGSTA DOMSTOLEN T Sida 4 upphandling, eftersom dessa inte uppfyllde alla s.k. skall-krav i förfrågnings-underlaget. I domarna förordnade länsrätten att Rikspolisstyrelsen fick avsluta respektive upphandling först sedan den hade rättats på så sätt att anbuden från övriga anbudsgivare hade förkastats.

 • högsta domstolen skadestånd upphandling
 • Skadestånd på grund av fel

  HÖGSTA DOMSTOLEN T Sida 7 Ett annat rättsmedel vid offentlig upphandling är skadestånd. En förut-sättning för att skadestånd ska kunna utgå är att den upphandlande myndig-heten inte har följt bestämmelserna i LOU (16 kap. 20 §). Närmare om skadestånd med stöd av LOU

  Hovrätten kan då inte annat än

  NJA s. Offentlig upphandling. Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits. Även fråga om betydelsen av en förvaltningsrätts dom om överprövning vid bedömningen av om upphandlande myndighet har följt bestämmelserna i LOU samt.
 • › Senaste nytt.
 • Högsta domstolen. Nils Bengtsson

   20 kap. 20–21 §§ lag () om offentlig upphandling – om förutsättningarna i dessa bestämmelser är uppfyllda och en annan bestämmelse i LOU har överträtts föreligger rätt till skadestånd till leverantören; Högsta domstolens dom i mål nr T –14 (NJA s. ) – skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna.

   Och Björklund och Madell, Skadestånd

  HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen HovR Hovrätten JT Juridisk Tidskrift KKV Konkurrensverket LOU Lagen () om offentlig upphandling LOV Lagen () om valfrihetssystem LUFS Lagen () om upphandling på försvars- och säkerhets-området.